Výhody skupinového doučovania:
  • vzájomná motivácia
  • pocit,že "sme spolu na jednej lodi"
  • učenie je väčšia zábava, deti sa na hodinu viac tešia

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky EducaHouse v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Všeobecné informácie

EducaHouse, Vrbická 1869/8, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40 9790741, DIČ: 1026444815, Vrbická 1869/8, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len "EH") je poskytovateľom služieb v oblasti doučovania matematiky, fyziky, slovenského a anglického jazyka pre verejnosť.

2. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi EH a klientom vzniká na základe vyplnenej on-line prihlášky na vybraný kurz. Prihlásenie sa do kurzu prostredníctvom on-line prihlášky nie je záväzné. Od zmluvy môže klient odstúpiť najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu. V prípade, že poplatok za kurz bol už uhradený, odhlásenie je potrebné uskutočniť osobne, telefonicky alebo e-mailom. Podmienky odhlásenia sú upravené v bode 5 (storno poplatky).

3. Platba za kurz

Ak sa klient rozhodne navštevovať vybraný kurz, je povinný uhradiť cenu kurzu najneskôr v deň splatnosti faktúry. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet EH. Poplatok nie je možné uhradiť v hotovosti. Zaplatené poplatky sa viažu k danému termínu a druhu kurzu na ktorý boli pôvodne určené a nie je možné prenášať ich do ďalších termínov kurzov. 

4. Realizácia platby

Prevodom na účet: SK 3509 0000 0000 5134 8090 27 Slovenská sporiteľňa, variabilným symbolom je číslo faktúry.

5. Storno poplatky, zrušenie kurzu

Ak klient odstúpi od zmluvy najneskôr 5 pracovných dní pred prvým dňom výučby, neúčtujeme žiadny storno poplatok.

Ak klient odsúpi od zmluvy neskôr ako 5 pracovných dní pred prvým dňom výučby, je vrátenie poplatkov možné len po vzájomnej dohode.

EH si vyhradzuje právo neotvoriť ohlásený kurz v prípade, že počet študentov v skupine bude nižší ako 3 (platí pre skupinové kurzy). V takomto prípade bude klientom ponúknutá možnosť pokračovať v kurze s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni alebo vrátenie peňazí.

V prípade zrušenia kurzu v jeho priebehu (zo strany EH) vzniká klientovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného poplatku za kurz.

V prípade zrušenia kurzu zo strany EH, bude poplatok za kurz vrátený prevodom na účet klienta do 10 pracovných dní.

6. Vymeškané vyučovacie hodiny

V prípade neúčasti študenta na výučbe neposkytuje naša spoločnosť finančnú kompenzáciu.

V prípade individuálnych vyučovacích hodín, ktoré si klient objednal v časovom predstihu, ale z akýchkoľvek dôvodov sa ich nemôže zúčastniť, je povinný túto skutočnosť oznámiť EH, a to telefonicky čo najskôr na číslo 0907 461 542, alebo elektronickou poštou na adresu info@educahouse.sk. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť najneskôr deň dopredu do 17.00 hodiny pred vyučovacou hodinou. Ak študent zruší hodinu neskôr, alebo sa jej nezúčastní, nemá nárok na vrátenie poplatku za neuskutočnenú vyučovaciu hodinu.

V prípade skupinovej výučby má študent nárok na náhradu 1 vyučovacej hodiny počas celej doby kurzu. Pri nahrádzaní hodín sa vždy hľadá skupina, ktorá preberá rovnaké učivo ako študent, ktorý o náhradu hodín žiada (ak taká skupina existuje). Náhrada hodín je možná len v termíne iných súpežne bežiacich kurzov a nie je prenosná do ďalších období. Klient je povinný akceptovať niektorý z možných termínov náhrady. V opačnom prípade mu táto náhrada prepadá. EH urobí všetko pre to, aby každému študentovi umožnila náhradu vymeškaných hodín. Náhradné hodiny je potrebné dohodnúť v predstihu e-mailom, telefonicky, alebo osobne.

7. Prázdniny a dni pracovného pokoja

Počas dní pracovného pokoja a v priebehu prázdnin sa vyučuje len po vzájomnej dohode.

Dni pracovného pokoja a prázdniny sú zarátané v rozvrhu tak, aby, klienti absolvovali plný počet hodín, za ktoré si zaplatili.

8. Sťažnosti

Klient môže akékoľvek svoje sťažnosti a podnety zasielať buď elektronicky, alebo osobne v priestoroch EH.

9. Zodpovednosť

EH nepreberá zodpovednosť za nedosiahnutie špecifických študijných cieľov klienta súvisiacich s kurzom.

10. Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že klient neuhradí poplatok za kurz v termíne splatnosti, má EH oprávnenie ukončiť zmluvný vzťah.

11. Zmeny v obchodných podmienkach

Tieto obchodné podmienky sú platné počas celej doby kurzu. Akékoľvek prípadné zmeny v týchto obchodných podmienkach v priebehu kurzov budú realizované so súhlasom oboch zúčastnených strán. Informácie o zmene budú študentovi zaslané na e-mail uvedený v prihláške. V prípade, neuvedeného e-mailového kontaktu na uvedenú poštovú adresu. Po zaslaní nových obchodných podmienok sa so študentom na ich podpise dohodneme telefonicky, e-mailom alebo osobne.

11. Súhlas s obchodnými podmienkami

Klient vyplnením on-line prihlášky na webovej stránke www.educahouse.sk prejavuje súhlas s obchodnými podmienkami platnými ku dňu podania prihlášky.

12. Ochrana osobných údajov

Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely EH a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Klient vyplnením on-line prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov.

Platnosť od 20.09.2017