Výhody skupinového doučovania:
 • vzájomná motivácia
 • pocit,že "sme spolu na jednej lodi"
 • učenie je väčšia zábava, deti sa na hodinu viac tešia

Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom web stránky EducaHouse (www.educahouse.sk).

Ak ste našim klientom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

Kto je správca?

Spoločnosť EducaHouse, Ponad Ohrady 192/27,031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 4009790741, DIČ: 1026444815 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Prevádzkujeme webovú stránku www.educahouse.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám s ich spracovaním budú pomáhať.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení zmluvných záväzkov so nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Aké osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje týkajúce sa študentov a zákonných zástupcov
 • Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko študenta, meno a priezvisko zákonného zástupcu
 • Kontaktné údaje: adresa bydliska, kontaktná adresa, telefón, email.
 • Vedenie účtovníctva: číslo bankového účtu, platobné údaje a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z konkrétnej zmluvy či zo zákona.Ak ste našimi zákazníkmi, tak vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing – fotografie z vyučovania, alebo workshopov, prípadne videozáznam študenta pre marketingové účely (na základe súhlasu) zasielanie informačných mailov.
 • Ak našim zákazníkom nie ste, informačné maily zasielame len na základe vášho súhlasu, počas doby 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu nachádzajúceho sa v každom e-maile.

Vaše osobné údaje si ponechávame počas doby premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví ďalšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Osobné údaje týkajúce sa študentov a zákonných zástupcov
 • Plnenie pracovno-právnych povinností zamestnávateľa,
 • Nábor a výber zamestnanca

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom môžu mať prístup naši spolupracovníci.
Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme poskytovať vo vlastnej réžii, využívame služba a aplikácie spracovateľov:
 • Facebook
 • Google
Je možné, že sa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom mailu: info@educahouse.sk.
 • Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme do doby 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, prípadne ak sa domnievate, že vykonávame spracovávanie údajov nezákonne, ale nechcete ich všetky zmazať alebo ak by ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu.
 • Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napr. odhlásením sa z distribučného zoznamu obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).
 • Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme na to aspoň 20 dní.
 • Právo na výmaz. Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému a zo systémov všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať mailom: info@educahouse.sk. Alebo priamo z webu www.educahouse.sk v záložke Kontakty.